วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประชากรในประชาคมอาเซียนปี 2555 โดย กาญจนา เทียนลาย

 ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง ระหว่าง 10 ประเทศ
ในปี 2555
ประชาคมอาเซียนมีประชากรทั้งหมด 601 ล้านคน
อินโดนีเซียมีประชากรมากที่สุด 241 ล้านคน
ลาวมีสัดส่วนของประชากรวัยเด็ก (อายุน้อยกว่า 15 ปี) สูงที่สุด (38%)
สิงคโปร์มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-64 ปี) สูงที่สุด (74%)
ไทยมีสัดส่วนประชากรสูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) สูงที่สุด (10%)

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประเทศอาเซียน

ข้อมูลประเทศอาเซียนอย่างละเอียดเป็นเอกสารPDF
คลิ๊กที่รายชื่อของแต่ละประเทศ เพื่อเปิดเอกสาร
1. อินโดนีเซีย
2. มาเลเซีย
3. ฟิลิปปินส์
4. สิงคโปร์
5. บรูไน
6. เวียดนาม
7. เขมร
8. พม่า

9. ลาว


ที่มา : http://www.aseanthailand.org